Postup koupě

 • Výběr bytové jednotky

  O svém zájmu o vybranou bytovou jednotku z naší nabídky nás můžete informovat vyplněním kontaktního formuláře v sekci Kontakty, případně e-mailem, telefonicky nebo osobní návštěvou prodejního centra Trigema.

 • Ústní rezervace

  Na základě projeveného zájmu o bytovou jednotku Vám bude vytvořena předběžná rezervace, která je zcela nezávazná a je sjednána na dobu 3 pracovních dnů.

 • Rezervační smlouva (dále jen RS)

  Jestliže se ve výše uvedené lhůtě rozhodnete pro koupi bytu, uzavřeme s Vámi Rezervační smlouvu platnou 14 dnů, kde je třeba při podpisu smlouvy složit zálohu na koupi bytu ve výši 50 000 Kč včetně DPH v hotovosti. V opačném případě bude byt vrácen do nabídky volných bytů nebo nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. Zaplacená záloha bude v případě odstoupení od smlouvy nevratná.

 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní (dále jen SSBK)

  Tato smlouva se uzavírá v rezervační době a obsahuje povinné náležitosti, jako je: předmět převodu, kupní cena a platební podmínky, termíny dokončení stavby a předání bytu, klientské změny a další, které jsou nezbytné k uzavření Kupní smlouvy. Od podpisu SSBK je nutné do 14 dnů uhradit 15 % celkové kupní ceny bytu snížených již o zaplacenou zálohu. 

 • Výběr standardů a nadstandardů, klientské změny

  Klient si může vybrat z nabídky standardních obkladů, dlažeb, dveří a vodovodních baterií. Za příplatek je možno si objednat nadstandardní vybavení či klientské změny. Klientská změna je změna dispozičního řešení (např. změna umístění příček) nebo změna povrchů (např. změna obkladů v koupelně) nebo změna vybavení (např. zařizovacích předmětů, dveří apod).

 • Převzetí bytu a kupní smlouva (KS)

  Po vydání kolaudačního souhlasu následuje doplacení zbytku kupní ceny, převzetí bytové jednotky (obdržení klíčů) a podpis kupní smlouvy.

 • Zápis do katastru nemovitostí

  KS je námi podaná na příslušný katastrální úřad. Vlastnictví k bytu na Vás přechází vkladem KS do katastru nemovitostí (s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad).

 • Záruka na byt, řešení případných reklamací

  Při předávání bytu se pořizuje soupis případných vad, které je společnost Trigema povinna v dohodnuté lhůtě odstranit. Pozdější reklamace se vyřizují prostřednictvím reklamačního oddělení. Záruka na byt se poskytuje v délce trvání 36 měsíců.

 • Ustavení SVJ a správa budovy

  Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě vzniká ze zákona. Po kolaudaci stavby převezme správu budovy společnost Trigema Facility, která také svolá ustavující schůzi společenství vlastníků. To si poté zvolí svůj výbor. Výbor nebo pověřený vlastník rozhodují o věcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění vlastníků.

 • Náklady spojené s vlastnictvím bytu

  Je dobré si uvědomit, že zaplacení kupní ceny není posledním výdajem vlastníka bytu. Kromě plateb za energie, odvoz odpadků atd. je zde ještě povinný příspěvek do fondu oprav. Na vlastníka bytu se také vztahuje daň z nemovitosti.